Packaged chemicals

Packaged chemicals (0,5 kg, 1 kg, 5 kg)

1

Acetone

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

Isopropyl alcohol

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

3

Extraction naphtha

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

4

Zinc oxide (zinc white)

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

5

Titanium dioxide

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

6

Tincal

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

7

Yellow dextrin

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

8

Ethylene glycol, Propylene glycol

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

9

Painter’s glue

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

10

Whiting

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

11

Hydrochloric acid, Sulphuric acid – Electrolyte

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

12

Paraffin

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

13

Parrafin stearin

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

14

Sodium hypochlorite

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

15

Nitro diluter, phthalic duliter, spirit diluter, extractive diluter

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

16

Sal amoniak

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

17

Soda ash

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

18

Caustic soda

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

19

Waterglass

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

20

Technical talcum powder

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

21

Hydrogen peroxide, Purified water

BUY | E-SHOP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––